• Meer weten
  • Nieuws
  • Nieuws
  • Contact
  • Contact

Home


Vragen aan de Pelagic Freezer-trawler Association

19-05-2020

In het antwoord op onze vragen aan rederij van der Zwan werden we doorverwezen naar de Pelagic Freezer-trawler Association, een overkoepelende organisatie. Onze vragen zijn wat aangescherpt en nogmaals gesteld.

Geachte heer Zwijnenburg, geachte heer van Balsfoort,


Dank voor uw antwoord.
Het is teleurstellend te lezen dat u niet ingaat op de bezwaren en de vragen die naar voren zijn gebracht naar aanleiding van de activiteiten van trawler Alida in de wateren van West-Sahara. U beroept zich uitsluitend op het Sustainable Fisheries Partnership Agreement dat is overeengekomen tussen Marokko en de EU om het vissen in het water van West-Sahara te rechtvaardigen. Dat is onterecht omdat West-Sahara geen deel uitmaakt van het Koninkrijk Marokko en dus niet ongevraagd betrokken kan worden bij welke overeenkomst dan ook tussen Marokko en de EU. Dat is bevestigd door uitspraken van het Europees Hof van Justitie.

Weliswaar heeft Marokko een claim op West-Sahara maar die claim is afgewezen door het Internationaal Gerechtshof. Ook is waar dat Marokko bijna de hele kuststrook van West-Sahara bezet houdt. Volgens internationaal recht is het mogelijk om in een bezet gebied te vissen onder de voorwaarden dat: de oorspronkelijke bevolking toestemming geeft, en haar deel van de opbrengst ontvangt. Zowel het Europees Hof als de VN bevestigen dat.

Het is niet, zoals u schrijft, dat naar het oordeel van het EU Hof "de Europese Commissie nog beter en overtuigender moest aantonen dat een SFPA met Marokko (ook) ten goede komt aan de Sahari-people". Het oordeel van het Hof is immers dat West-Sahara geen deel is van Marokko. Dat wil zeggen dat de gangbare praktijk, waarbij West-Sahara als Marokkaans
gebied wordt beschouwd, niet kan worden voortgezet. Voor het vissen in het water van West-Sahara is toestemming nodig van de oorspronkelijke bevolking van West-Sahara en die kunt u krijgen van de regering van de
Saharaanse republiek, dan wel het Front Polisario. Maar u heeft het niet gevraagd. U heeft na de uitspraken van het EU Hof geen investering gedaan in de zelfbeschikking van West-Sahara.

De EU commissie heeft een aanpassing op het visserijverdrag ontworpen die enerzijds de suggestie wekt dat de Marokkaanse claim op West-Sahara wordt gehonoreerd en anderzijds dat de regels voor bezette gebied worden
gevolgd waarbij de oorspronkelijke bevolking toestemming verleend en een deel van de opbrengst zal ontvangen. Deze onmogelijkheid is door middel van manipulatie en bedrog door het Europees Parlement geloodst waarbij
botte leugens zijn gebruikt zoals de bewering dat de Western Sahara Resource Watch (waarbij SZWS is aangesloten) en het Front Polisario
zouden zijn geconsulteerd. Het is te betreuren dat u zich bedient van dergelijke constructies.

Het Front Polisario, de wettige vertegenwoordiging van de oorspronkelijke bevolking van West-Sahara, heeft de aanpassing voorgelegd aan het Europees Hof en een uitspraak hierover is aanstaande.
Te verwachten is dat het Hof voor de vijfde of zesde keer op rij zal bevestigen dat West-Sahara geen deel is van Marokko en dat het
visserijverdrag met Marokko geen toepassing kan vinden in West-Sahara, waaruit volgt dat verdragen die dat wel doen ongeldig zijn.
Vooruitlopend op de uitspraak is de trawler Alida gaan vissen op basis van het bijgestelde en huidig vigerende SFPA, zoals u dat noemt. Daarbij zullen collaborateurs met de Marokkaanse bezetting een deel van de
opbrengst ontvangen en toestemming namens de oorspronkelijke bevolking geven voor uw visserij-activiteiten.
- Graag vernemen wij van u hoe groot het aandeel van de opbrengst is dat u heeft gedeeld met uw Marokkaanse wederpartij en wie dat dan is.

In het geval dat het verdrag nietig wordt verklaard staat vast dat is gevist zonder toestemming en zonder het delen van de opbrengst met de rechtmatige eigenaar. Er is dan sprake van stroperij. Stroperij in een
bezet gebied is plundering en dat is een zeer ernstige schending van het internationaal recht, een oorlogsmisdaad. Het argument dat Marokko het bezette gebied bestuurt als ware het Marokkaans gebied en daarbij Marokkaanse regelgeving hanteert die in samenwerking met de EU is opgesteld, doet daar niet aan af. Van der Zwan is een Nederlands bedrijf
dat in West-Sahara de natuurlijke rijkdom rooft die vluchtelingen toebehoort.

De Stichting Zelfbeschikking acht het wenselijk dat van der Zwan voortaan uitsluitend vist met toestemming en ten bate van de oorspronkelijke bevolking die, zoals bekend, voor een groot deel is gevlucht en al sinds de jaren zeventig met humanitaire hulp moet overleven in vluchtelingenkampen terwijl zij het rechtmatige aandeel in uw vangsten moeten ontberen. Mocht u daarover nader advies wensen dan kunt u bij SZWS terecht. Intussen hopen wij op een antwoord op onze vragen.

De Nederlandse regering heeft het doen van investeringen en het zakendoen in het gebied van de Westelijke Sahara onder de 27e breedtegraad altijd ontraden. Dat heeft onder andere te maken met de Nederlandse verplichtingen ten aanzien van bezette gebieden en de vredesinitiatieven die door de Verenigde Naties worden ondernomen. De Nederlandse overheid verwacht verder dat bedrijven die in het buitenland werken dat op maatschappelijk verantwoorde wijze doen.
- Heeft Rederij van der Zwan of de Pelagic Fishery Association inlichtingen verschaft aan, of overleg gevoerd met de Nederlandse
overheid, zoals het ministerie van Buitenlandse Zaken, over het vissen in West-Saharaans water?
- Noemen Rederij van der Zwan en de PFA het vissen bij West-Sahara een maatschappelijk verantwoorde activiteit?

De Pelagic Fishery Association heeft een memorandum of understanding gesloten met Greenpeace.
- Heeft Rederij van der Zwan of de PFA inlichtingen verschaft aan, of overleg gevoerd met Greenpeace, over het vissen in West-Saharaans water?
- Heeft de trawler Alida waarnemers aan boord genomen? Waren er op de reis van de Alida mensen met de Marokkaanse nationaliteit aan boord en zo ja, in welke hoedanigheid?
- Hoe wordt de herkomst van de vangst aangegeven? Als Marokkaans of als West-Saharaans product?
- Waar gaat de Alida de lading aan land brengen en wie is de beoogde klant?


Uw antwoord wordt met grote belangstelling tegemoet gezien.


met vriendelijke groet,

namens Stichting Zelfbeschikking West-Sahara
Frank Willems
contact@west-sahara.nl
+316-44050975Op 08-05-2020 om 13:04 schreef Gerard Zwijnenburg:
> Beste Frank Willems,
>
> Naar aanleiding van uw onderstaande email antwoorden als volgt.
> Het Sustainable Fisheries Partnership Agreement tussen Marokko en de EU bestaat al vele jaren en wordt iedere 4 jaar vernieuwd.
> Iedere SFPA die de EU afsluit met een derde land wordt door de Europese Commissie onderhandeld en het resultaat van deze onderhandelingen doorloopt vervolgens een goedkeuringsprocedure in de Europese Raad van ministers en het Europese Parlement.
> Zowel in de Raad als in het Europese Parlement wordt er kritisch gekeken naar zo'n SFPA - en in het geval van de SFPA met Marokko ook heel kritisch gekeken naar het aspect van de Westelijke Sahara.
>
> Bij de laatste vernieuwing van het SFPA met Marokko vonden de onderhandelingen plaats gedurende 2018. Vervolgens werd dit proces vertraagd door een uitspraak van het ECJ in februari 2018 in een zaak die werd aangespannen door groepen die de Sahari-people steunen - wellicht ook uw Stichting. Het resultaat van dit alles was dat de Europese Commissie nog beter en overtuigender moest aantonen dat een SFPA met Marokko (ook) ten goede komt aan de Sahari-people. Het resultaat van deze extra inspanning van de Europese Commissie werd samen met het onderhandelingsresultaat aan de Raad en het EP ter goedkeuring voorgelegd. Beide instituties gaven hun akkoord aan het bijgestelde en huidig vigerende SFPA.
> Kortom, via het democratische proces van de EU waarbij alle instituties betrokken waren (EC, Raad, EP en ECJ) is goedkeuring gegeven aan het voorliggende SFPA en bijbehorende protocol.
>
> Als bedrijf vissen wij op basis van het huidige SFPA. Er is namelijk als EU gevlagd schip geen andere wijze om te mogen vissen in de wateren van Marokko/Westelijke Sahara. Dit kan alleen maar op basis van het SFPA.
>
> Wij vertrouwen er op u voldoende ge´nformeerd te hebben. Voor eventuele verdere vragen, opmerkingen of informatie verwijzen wij u naar onze overkoepelende organisatie de PFA (www.pelagicfish.eu).
>
> Met vriendelijke groet,
> Gerard Zwijnenburg
>
>
>
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: Frank Willems
> Verzonden: maandag 4 mei 2020 10:44
> Aan: info
> CC: IPJET-International Platform of Jurists for East Timor ; Ilona Hartlief ; L.deLeeuw@somo.nl; Pavel Klinckhamers ; Sara Eyckmans ; Bommel van H.
> Onderwerp: Trawler Alida voor de kust van West-Sahara
>
> Geachte,
>
>
> Graag uw aandacht voor het volgende.
> De trawler Alida van uw rederij van der Zwan vist op moment van schrijven voor de kust van West-Sahara.
> Zoals bekend is West-Sahara, het voormalig Spaans Sahara, een niet-zelfbesturend gebied dat wacht op afronding van het dekolonisatieproces.
> West-Sahara is een conflictgebied dat deels is bezet door Marokko.
> Naar het oordeel van het Europees Gerechtshof maakt West-Sahara geen deel uit van het Koninkrijk Marokko.
>
> Het is van groot belang dat visgronden, ook die voor de kust van West-Sahara, op een verantwoordelijke en duurzame wijze worden beheerd.
> Rederij van der Zwan en Greenpeace hebben daaromtrent een overeenkomst getekend.
>
> Het te gelde maken van de natuurlijke rijkdommen van West-Sahara is, in de tijd waarin het gebied in afwachting is van een definitieve regeling van het bestuur, toegestaan vermits in overleg en met toestemming van de rechtmatige eigenaar, in dit geval de oorspronkelijke bevolking van West-Sahara. Daaruit vloeit voort dat de oorspronkelijke bevolking hoort te delen in de opbrengst.
> Als zonder toe- en instemming van de rechtmatige eigenaar de natuurlijke rijkdom van een bezet gebied wordt benut is er in juridische zin sprake van plundering, een oorlogsmisdaad. Plundering van visgronden is uiteraard geen duurzame handelswijze.
> Het is daarbij niet goed in te zien hoe illegale visserij ecologisch verantwoord kan zijn.
>
> Van belang is dat een groot deel van de oorspronkelijke bevolking door het Marokkaanse leger is verjaagd en sinds midden jaren zeventig van de vorige eeuw in vluchtelingenkampen leeft waar men afhankelijk is van humanitaire hulp. Het exploiteren van de natuurlijke rijkdom die vluchtelingen toebehoort is niet conform de richtlijnen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dat is reden voor diverse pensioenfondsen om te desinvesteren in ondernemingen die de natuurlijke rijkdom in West-Sahara exploiteren.
>
> De toestand in West-Sahara is een bron van grote zorg en staat daarom op de agenda van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties waar Nederland, zoals bekend, deel van uitmaakt. De Verenigde Naties zijn in het gebied actief met de vredesmissie MINURSO. Activiteiten in het conflictgebied, zoals het exploiteren van natuurlijke rijkdommen, kunnen de voortgang van het vredesproces in gevaar brengen.
>
> De trawler Alida vist nu kennelijk vooruitlopend op overleg en toestemming van de rechtmatige eigenaar van het betreffende viswater en is daar op moment van schrijven nog mee bezig.
> Dat is reden dat de Stichting Zelfbeschikking West-Sahara u een aantal vragen wil voorleggen.
>
> Heeft Rederij van der Zwan de bedoeling om zonder toestemming te vragen aan de rechtmatige eigenaar van het viswater, in dit geval een vertegenwoordiging van het Front Polisario, de natuurlijke rijkdom van West-Sahara te exploiteren?
>
> Heeft Rederij van der Zwan overleg gevoerd met de Nederlandse overheid, zoals het ministerie van Buitenlandse Zaken, over het vissen in West-Saharaans water?
>
> Zijn er op de trawler Alida waarnemers aan boord?
>
> Zijn op de trawler Alida mensen met de Marokkaanse nationaliteit aan boord en zo ja, in welke hoedanigheid?
>
> Waar gaat de Alida de lading aan land brengen en wie is de beoogde klant?
>
> Uw antwoord wordt met grote belangstelling tegemoet gezien.
>
>
> Hoogachtend,
>
>
> namens Stichting Zelfbeschikking West-Sahara Frank Willems contact@west-sahara.nl
> +316-44050975
><< Ga terug


  • Wie zijn wij?
  • Over deze website
  • Sitemap