• Meer weten
  • Nieuws
  • Nieuws
  • Contact
  • Contact

Home


Nederlandse monstertrawler actief bij West-Sahara

04-05-2020

Er wordt weer zonder toestemming van Sahrawi gevist in het water van West-Sahara, nu door de Scheveningse reder van der Zwan. Op de website van dat bedrijf staat dat men zich houdt aan de richtlijnen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen..?

Met onderstaande mail is om uitleg gevraagd.


-------- Doorgestuurd bericht --------

Organization: Stichting Zelfbeschikking West-Sahara
Subject: Trawler Alida voor de kust van West-Sahara
Date: Mon, 4 May 2020 10:44:28 +0200


Geachte,


Graag uw aandacht voor het volgende.
De trawler Alida van uw rederij van der Zwan vist op moment van schrijven voor de kust van West-Sahara.
Zoals bekend is West-Sahara, het voormalig Spaans Sahara, een niet-zelfbesturend gebied dat wacht op afronding van het dekolonisatieproces.
West-Sahara is een conflictgebied dat deels is bezet door Marokko.
Naar het oordeel van het Europees Gerechtshof maakt West-Sahara geen deel uit van het Koninkrijk Marokko.

Het is van groot belang dat visgronden, ook die voor de kust van West-Sahara, op een verantwoordelijke en duurzame wijze worden beheerd.
Rederij van der Zwan en Greenpeace hebben daaromtrent een overeenkomst getekend.

Het te gelde maken van de natuurlijke rijkdommen van West-Sahara is, in de tijd waarin het gebied in afwachting is van een definitieve regeling van het bestuur, toegestaan vermits in overleg en met toestemming van de rechtmatige eigenaar, in dit geval de oorspronkelijke bevolking van
West-Sahara. Daaruit vloeit voort dat de oorspronkelijke bevolking hoort te delen in de opbrengst.
Als zonder toe- en instemming van de rechtmatige eigenaar de natuurlijke
rijkdom van een bezet gebied wordt benut is er in juridische zin sprake van plundering, een oorlogsmisdaad. Plundering van visgronden is uiteraard geen duurzame handelswijze.
Het is daarbij niet goed in te zien hoe illegale visserij ecologisch verantwoord kan zijn.

Van belang is dat een groot deel van de oorspronkelijke bevolking door het Marokkaanse leger is verjaagd en sinds midden jaren zeventig van de vorige eeuw in vluchtelingenkampen leeft waar men afhankelijk is van humanitaire hulp. Het exploiteren van de natuurlijke rijkdom die
vluchtelingen toebehoort is niet conform de richtlijnen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dat is reden voor diverse
pensioenfondsen om te desinvesteren in ondernemingen die de natuurlijke rijkdom in West-Sahara exploiteren.

De toestand in West-Sahara is een bron van grote zorg en staat daarom op de agenda van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties waar Nederland, zoals bekend, deel van uitmaakt. De Verenigde Naties zijn in het gebied actief met de vredesmissie MINURSO. Activiteiten in het conflictgebied,
zoals het exploiteren van natuurlijke rijkdommen, kunnen de voortgang van het vredesproces in gevaar brengen.

De trawler Alida vist nu kennelijk vooruitlopend op overleg en toestemming van de rechtmatige eigenaar van het betreffende viswater en is daar op moment van schrijven nog mee bezig.
Dat is reden dat de Stichting Zelfbeschikking West-Sahara u een aantal vragen wil voorleggen.

Heeft Rederij van der Zwan de bedoeling om zonder toestemming te vragen aan de rechtmatige eigenaar van het viswater, in dit geval een vertegenwoordiging van het Front Polisario, de natuurlijke rijkdom van
West-Sahara te exploiteren?

Heeft Rederij van der Zwan overleg gevoerd met de Nederlandse overheid, zoals het ministerie van Buitenlandse Zaken, over het vissen in West-Saharaans water?

Zijn er op de trawler Alida waarnemers aan boord?

Zijn op de trawler Alida mensen met de Marokkaanse nationaliteit aan boord en zo ja, in welke hoedanigheid?

Waar gaat de Alida de lading aan land brengen en wie is de beoogde klant?

Uw antwoord wordt met grote belangstelling tegemoet gezien.


Hoogachtend,


namens Stichting Zelfbeschikking West-Sahara
Frank Willems
contact@west-sahara.nl


<< Ga terug


  • Wie zijn wij?
  • Over deze website
  • Sitemap