• Meer weten
  • Nieuws
  • Nieuws
  • Contact
  • Contact

Home


Een antwoord van van der Zwan

19-05-2020

Gerard Zwijnenburg van rederij W. van der Zwan heeft een antwoord gestuurd op onze mail over monstertrawler Alida.

Beste Frank Willems,

Naar aanleiding van uw onderstaande email antwoorden als volgt.
Het Sustainable Fisheries Partnership Agreement tussen Marokko en de EU bestaat al vele jaren en wordt iedere 4 jaar vernieuwd.
Iedere SFPA die de EU afsluit met een derde land wordt door de Europese Commissie onderhandeld en het resultaat van deze onderhandelingen doorloopt vervolgens een goedkeuringsprocedure in de Europese Raad van ministers en het Europese Parlement.
Zowel in de Raad als in het Europese Parlement wordt er kritisch gekeken naar zo'n SFPA - en in het geval van de SFPA met Marokko ook heel kritisch gekeken naar het aspect van de Westelijke Sahara.

Bij de laatste vernieuwing van het SFPA met Marokko vonden de onderhandelingen plaats gedurende 2018. Vervolgens werd dit proces vertraagd door een uitspraak van het ECJ in februari 2018 in een zaak die werd aangespannen door groepen die de Sahari-people steunen - wellicht ook uw Stichting. Het resultaat van dit alles was dat de Europese Commissie nog beter en overtuigender moest aantonen dat een SFPA met Marokko (ook) ten goede komt aan de Sahari-people. Het resultaat van deze extra inspanning van de Europese Commissie werd samen met het onderhandelingsresultaat aan de Raad en het EP ter goedkeuring voorgelegd. Beide instituties gaven hun akkoord aan het bijgestelde en huidig vigerende SFPA.
Kortom, via het democratische proces van de EU waarbij alle instituties betrokken waren (EC, Raad, EP en ECJ) is goedkeuring gegeven aan het voorliggende SFPA en bijbehorende protocol.

Als bedrijf vissen wij op basis van het huidige SFPA. Er is namelijk als EU gevlagd schip geen andere wijze om te mogen vissen in de wateren van Marokko/Westelijke Sahara. Dit kan alleen maar op basis van het SFPA.

Wij vertrouwen er op u voldoende ge´nformeerd te hebben. Voor eventuele verdere vragen, opmerkingen of informatie verwijzen wij u naar onze overkoepelende organisatie de PFA (www.pelagicfish.eu).

Met vriendelijke groet,
Gerard Zwijnenburg-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Frank Willems
Verzonden: maandag 4 mei 2020 10:44
Aan: info
Onderwerp: Trawler Alida voor de kust van West-Sahara

Geachte,


Graag uw aandacht voor het volgende.
De trawler Alida van uw rederij van der Zwan vist op moment van schrijven voor de kust van West-Sahara.
Zoals bekend is West-Sahara, het voormalig Spaans Sahara, een niet-zelfbesturend gebied dat wacht op afronding van het dekolonisatieproces.
West-Sahara is een conflictgebied dat deels is bezet door Marokko.
Naar het oordeel van het Europees Gerechtshof maakt West-Sahara geen deel uit van het Koninkrijk Marokko.

Het is van groot belang dat visgronden, ook die voor de kust van West-Sahara, op een verantwoordelijke en duurzame wijze worden beheerd.
Rederij van der Zwan en Greenpeace hebben daaromtrent een overeenkomst getekend.

Het te gelde maken van de natuurlijke rijkdommen van West-Sahara is, in de tijd waarin het gebied in afwachting is van een definitieve regeling van het bestuur, toegestaan vermits in overleg en met toestemming van de rechtmatige eigenaar, in dit geval de oorspronkelijke bevolking van West-Sahara. Daaruit vloeit voort dat de oorspronkelijke bevolking hoort te delen in de opbrengst.
Als zonder toe- en instemming van de rechtmatige eigenaar de natuurlijke rijkdom van een bezet gebied wordt benut is er in juridische zin sprake van plundering, een oorlogsmisdaad. Plundering van visgronden is uiteraard geen duurzame handelswijze.
Het is daarbij niet goed in te zien hoe illegale visserij ecologisch verantwoord kan zijn.

Van belang is dat een groot deel van de oorspronkelijke bevolking door het Marokkaanse leger is verjaagd en sinds midden jaren zeventig van de vorige eeuw in vluchtelingenkampen leeft waar men afhankelijk is van humanitaire hulp. Het exploiteren van de natuurlijke rijkdom die vluchtelingen toebehoort is niet conform de richtlijnen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dat is reden voor diverse pensioenfondsen om te desinvesteren in ondernemingen die de natuurlijke rijkdom in West-Sahara exploiteren.

De toestand in West-Sahara is een bron van grote zorg en staat daarom op de agenda van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties waar Nederland, zoals bekend, deel van uitmaakt. De Verenigde Naties zijn in het gebied actief met de vredesmissie MINURSO. Activiteiten in het conflictgebied, zoals het exploiteren van natuurlijke rijkdommen, kunnen de voortgang van het vredesproces in gevaar brengen.

De trawler Alida vist nu kennelijk vooruitlopend op overleg en toestemming van de rechtmatige eigenaar van het betreffende viswater en is daar op moment van schrijven nog mee bezig.
Dat is reden dat de Stichting Zelfbeschikking West-Sahara u een aantal vragen wil voorleggen.

Heeft Rederij van der Zwan de bedoeling om zonder toestemming te vragen aan de rechtmatige eigenaar van het viswater, in dit geval een vertegenwoordiging van het Front Polisario, de natuurlijke rijkdom van West-Sahara te exploiteren?

Heeft Rederij van der Zwan overleg gevoerd met de Nederlandse overheid, zoals het ministerie van Buitenlandse Zaken, over het vissen in West-Saharaans water?

Zijn er op de trawler Alida waarnemers aan boord?

Zijn op de trawler Alida mensen met de Marokkaanse nationaliteit aan boord en zo ja, in welke hoedanigheid?

Waar gaat de Alida de lading aan land brengen en wie is de beoogde klant?

Uw antwoord wordt met grote belangstelling tegemoet gezien.


Hoogachtend,


namens Stichting Zelfbeschikking West-Sahara Frank Willems contact@west-sahara.nl
+316-44050975
<< Ga terug


  • Wie zijn wij?
  • Over deze website
  • Sitemap